Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Náklady vlastní správní činnosti
autor Ing. Barbora Minaříková - 16.04.2015, 14:27
 

Otázka:
Co se rozumí pod pojmem náklady vlastní správní činnosti z pohledu legislativy?


Odpověď:

Náklady vlastní správní činnosti jsou upraveny v § 17 nařízení vlády č. 366/2013 Sb., a zahrnují zejména:

a) náklady na zřízení, vedení a zrušení bankovních účtů společenství vlastníků jednotek,

b) náklady na rozúčtování a vyúčtování plnění spojených s užíváním jednotek, včetně provedení odečtů hodnot z poměrových měřidel spotřeby vody a ze zařízení sloužících k rozúčtování nákladů na teplo,

c) náklady na pořízení majetku sloužícího pro vlastní správní činnost, například počítač včetně softwarového vybavení a jeho odpisy,

d) náklady kanceláře osoby odpovědné za správu domu a pozemku, například vybavení, kancelářské potřeby, spotřeba elektřiny, je-li samostatně měřena, poštovné, a

e) náklady spojené s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku.

Zároveň je zde ale rovněž zmíněn také § 1180 NOZ (89/2012 Sb.), který v odst. 2 uvádí následující:

(2) Příspěvky určené na odměňování osoby, která dům spravuje, nebo členů jejích orgánů, na vedení účetnictví a na podobné náklady vlastní správní činnosti se rozvrhnou na každou jednotku stejně.