Legislativní novinky

Zde najdete informace o změnách v legislativě, novelizovaných zákonech a vyhláškách.


Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na email
autor Ing. Barbora Minaříková - 7.02.2017, 07:36
 

Finanční správa zavádí pro poplatníky novou službu spočívající v zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail namísto složenky.

Poplatník přihlášený k této službě obdrží na e-mail kompletní informaci s údaji pro placení daně. Tato informace bude obsahovat obdobné údaje, jaké jsou nyní uvedeny na alonži složenky, tj. informace o výši stanovené daně, výši nedoplatku/přeplatku a údaje pro placení daně včetně QR kódu, umožňujícího platbu daně prostřednictvím internetového bankovnictví nebo mobilních platebních aplikací. Zájemce o tuto službu odevzdá nejpozději do 15. března 2017 svému správci daně Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem.

Tato služba je určena výhradně pro poplatníky daně, kteří nemají zřízenu službu placení daně prostřednictvím SIPO a právnické osoby, které nemají zřízenu datovou schránku. Poplatníkům, přihlášeným k zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem, nebude zaslána složenka.

Bližší informace naleznete na internetových stránkách Finanční správy ZDE.

Zdroj: Finanční správa

 

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Informace k novele zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
autor Ing. Barbora Minaříková - 19.08.2016, 08:23
 

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016.

Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného znění zákona je okamžik vzniku daňové povinnosti, tj. den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. Pokud daňová povinnost vznikla přede dnem nabytí účinnosti novely, postupuje se dle původního znění zákonného opatření, tj. před novelou. Změny zakotvené v novele se budou týkat až případů, kdy k nabytí vlastnického práva k nemovité věci dojde od 1. 11. 2016. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí v nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a k nemovitým věcem nezapisovaným do katastru nemovitostí den nabytí účinnosti smlouvy. Nabývá-li se vlastnické právo k nemovité věci rozhodnutím orgánu veřejné moci, nabývá se dnem, který je v tomto rozhodnutí určen. Není-li v rozhodnutí takový den určen, nabývá se dnem právní moci rozhodnutí příslušného orgánu (např. zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví soudem).

Více o změnách se dočtete ZDE.

Zdroj: Finanční správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nový návod ČÚZK pro správu katastru nemovitostí
autor Ing. Barbora Minaříková - 25.04.2016, 15:15
 

Český úřad zeměměřičský a katastrální vydal s účinností k 1.4.2016 nový NÁVOD pro správu katastru nemovitostí. Tento návod nahrazuje návod předchozí a některé pokyny ČÚZK, včetně pro BD a SVJ důležitých pokynů č. 44 k zápisu vlastnictví jednotek.

Více informací naleznete na internetových stránkách SČMBD, konkrétně ZDE.

Zdroj: SČMBD

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Daň z nemovitých věcí v roce 2016
autor Ing. Barbora Minaříková - 18.03.2016, 09:10
 

Ministerstvo financí zveřejnilo na internetových stránkách Finanční správy aktuální informace k dani z nemovitých věcí v roce 2016.

Celý článek si přečtete ZDE.

Finanční správa připravila od 1. března 2016 novou službu pro občany (fyzické osoby), platící své nejběžnější daňové povinnosti hotově, možnost zaplatit daň z nemovitých věcí bezplatnou daňovou složenkou.

Více informací naleznete ZDE.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Metodický pokyn MMR k vyhlášce o rozúčtování nákladů za vytápění a teplou vodu v domech
autor Ing. Barbora Minaříková - 16.02.2016, 15:23
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR uveřejnilo na svých internetových stránkách metodický pokyn k vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. Tato vyhláška je účinná od 1. ledna 2016.

Bližší informace naleznete ZDE.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nová vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody
autor Ing. Barbora Minaříková - 13.11.2015, 14:27
 

Dne 16. října 2015 byla ve Sbírce zákonů (částka 109) zveřejněna vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům.

Tato vyhláška nabývá učinnosti dne 1. ledna 2016 a současně ruší vyhlášku č. 372/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele.

Celé znění nové vyhlášky naleznete v příloze tohoto článku.

Zdroj: SMBD

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Informace GFŘ k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2015
autor Ing. Barbora Minaříková - 29.07.2015, 07:51
 

Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zveřejnilo dokument týkající se uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1.1.2015.

Materiál se zaměřuje na sjednocení výkladu uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí vymezených v § 48, 49, 56 a 56a zákona o DPH.

Celý dokument si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: Finanční správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Novela zákona č. 67/2013 Sb. vyšla dne 4.5.2015 ve Sbírce zákonů
autor Ing. Barbora Minaříková - 14.05.2015, 12:02
 

Celé znění zákona č. 104/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a rovněž také energetický zákon č. 458/2000 Sb., naleznete ZDE.

Novela nabývá účinnosti dnem 1.1.2016.

Zdroj: Sbírka zákonů

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Finanční správa rozesílá složenky na zaplacení daně z nemovitostí
autor Ing. Barbora Minaříková - 6.05.2015, 12:59
 

Finanční správa začíná rozesílat obálky se složenkami k zaplacení daně z nemovitých věcí. Letos přibyl i leták s informacemi o placení prostřednictvím SIPO.

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí (nebo její první splátky) na zdaňovací období roku 2015 končí 1. června. Nepřesáhne-li částka daně 5000 korun, je splatná celá do 1. června. Je-li daň vyšší než 5000 korun, je splatná ve dvou splátkách, avšak poplatník ji může v uvedeném termínu zaplatit i najednou.

Bližší informace naleznete ZDE.

Zdroj: Finanční správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Novela zákona č. 67/2013 Sb. podepsána prezidentem republiky
autor Ing. Barbora Minaříková - 22.04.2015, 09:24
 

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 16. dubna 2015:

- zákon ze dne 10. dubna 2015, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: Parlamentní listy

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Vyjádření Ministerstva financí k nabyvateli nemovitosti v roli poplatníka daně
autor Ing. Barbora Minaříková - 18.03.2015, 09:08
 

Ministerstvo financí uveřejnilo na svých internetových stránkách informace k navrhovaným úpravám zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitostí v souvislosti s velkým zájmem ze strany médií. Celou tiskovou zprávu je možné si přečíst ZDE.

Zdroj: MFCR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Novela zákona č. 67/2013 Sb. v Poslanecké sněmovně
autor Ing. Barbora Minaříková - 2.03.2015, 14:29
 

Ministerstvo pro místní rozvoj na svých internetových stránkách uveřejnilo informaci k novele zákona č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů.

Poslanecká sněmovna tuto novelu schválila ve třetím čtení. Poslanci se rovněž dohodli na odložení účinnosti této novely o jeden rok, tedy až k 1. lednu 2016. Nyní se bude čekat na vyjádření Senátu ČR.

Celý článek je možné si přečíst ZDE.

Zdroj: MMR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nová vyhláška upravující požadavky na vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie
autor Ing. Barbora Minaříková - 14.11.2014, 07:46
 

Dne 7. listopadu 2014 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 237/2014 novelizující vyhlášku č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

Tato vyhláška nabyla účinnosti dnem jejího vyhlášení a celé její znění naleznete ZDE.


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Doporučení Generálního finančního ředitelství při změně osoby poplatníka daně z nabytí nemovitých věcí
autor Ing. Barbora Minaříková - 13.08.2014, 08:18
 

Generální finanční ředitelství zveřejnilo na svých internetových stránkách informaci ke změně osoby poplatníka podle § 1 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.

V uvedeném zákonném opatření Senátu je zcela jednoznačně stanovena forma ujednání mezi převodcem a nabyvatelem, pokud se dohodlo, že poplatníkem bude nabyvatel. GFŘ v uvedeném dokumentu doporučuje, jaký konkrétní text uvést do kupní či směnné smlouvy, aby nedošlo nevhodně zvolenou formulací ke zbytečným komplikacím.

Celé doporučení GFŘ naleznete ZDE.

Zdroj: Finanční správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Daň při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou
autor Ing. Barbora Minaříková - 30.06.2014, 13:27
 

Generální finanční ředitelství zveřejnilo dne 18. června 2014 na internetových stránkách Finanční správy informace k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou.

Informace jsou k dispozici ZDE.

Zdroj: Finanční správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Otázky a odpovědi k placení daně z nemovitých věcí
autor Ing. Barbora Minaříková - 13.05.2014, 08:46
 

Na internetových stránkách Finanční správy lze nalézt odpovědi na otázky týkající se placení daně z nemovitých věcí. Více se dočtete ZDE.

Zdroj: Finační správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Dotazy a odpovědi k problematice daně z nemovitých věcí od 1.1.2014
autor Ing. Barbora Minaříková - 17.03.2014, 12:21
 

Finanční správa na svých oficiálních internetových stránkách uveřejnila dotazy a odpovědi k problematice daně z nemovitých věcí od 1. ledna 2014.

Soubor naleznete v příloze toho článku.

Zdroj: Finanční správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Změny Českých účetních standardů - finanční zpravodaj č. 1/2014
autor Ing. Barbora Minaříková - 4.02.2014, 08:29
 

Ministerstvo financí ČR zveřejnilo na svých internetových stránkách finanční zpravodaj č. 1/2014, který obsahuje změny Českých účetních standardů.

Obsah zpravodaje:

1.–8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
9.–27. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.
28.–42. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.
43.–59. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb.
60.–66. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb.
67.–77. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

 

Finanční zpravodaj naleznete v příloze.

Zdroj: MFČR

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Daň z nemovitých věcí od roku 2014
autor Ing. Barbora Minaříková - 9.01.2014, 13:27
 

Dnem 1.1.2014 nabývá účinnosti zákonné opatření Senátu č. 344/2013 Sb., kterým se mění mimo jiné i zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), především v návaznosti na změny, které v soukromém právu přináší zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový občanský zákoník“).Uvedenou novelou dochází k některým významným změnám, mimo jiné i s dopadem na stanovení daně.

Bližší informace ke změnách od roku 2014 v rámci daně z nemovitých věcí uveřejňuje Finanční správa na svých internetových stránkách ZDE.

Zdroj: Finanční správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nařízení vlády č. 366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím
autor Ing. Barbora Minaříková - 22.11.2013, 14:07
 

Ve Sbírce zákonů ze dne 30. října 2013 bylo zveřejněno nařízení vlády č.366/2013 Sb. o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím. Jedná se o prováděcí předpis k novému občanskému zákoníku.

Nové nařízení upravuje:

a) způsob výpočtu podlahové plochy bytu v jednotce

b) části nemovité věci, které jsou společné

c) podrobnosti o činnostech týkajících se správy domu a pozemku

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.1.2014 a jeho celé znění je možné si prohlédnout ZDE.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. týkající se výše úroku z prodlení od roku 2014
autor Ing. Barbora Minaříková - 21.11.2013, 09:36
 

Ve Sbírce zákonů ze dne 8.11.2013 bylo zveřejněno nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního vě stníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob.

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1.1.2014 a jeho celé znění je možné si prohlédnout ZDE.

 

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Prezident podepsal zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
autor Ing. Barbora Minaříková - 22.10.2013, 08:16
 

Prezident podepsal zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Toto opatření má nahradit dosavadní zákon o dani dědické, darovací a převodu nemovitostí (zdanění darů a zdanění majetku nabytého v dědictví bude řešit jen zákon o daních z příjmů).

Zákonné opatření vycházelo z návrhu zákona stejného názvu, který byl dne 12. září 2013 zamítnutý Senátem.

Zdroj: Internetové stránky Pražský hrad

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Prezident ČR podepsal zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých BD
autor Ing. Barbora Minaříková - 25.09.2013, 08:51
 

Prezident ČR podepsal v úterý 17. září 2013 zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů.

Zákon upravuje problematiku bytových družstev, která vznikla před 1. lednem 1992. Jedná se o záležitosti převodů vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům ve vlastnictví těchto družstev do vlastnictví oprávněných členů, když jim vznikne právo na převod jednotky až po dni nabytí účinnosti nového občanského zákoníku.

Zdroj: Internetové stránky Pražský hrad

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nový zákon o katastru nemovitostí od 1.1.2014
autor Ing. Barbora Minaříková - 28.08.2013, 09:25
 

Ve sbírce zákonů (částka 99) byl uveřejněn nový zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014. Spolu s ním byl ve sbírce uveden i zákon č. 257/2013 Sb., kterým se mění některé zákony související s přijetím zákona o katastru nemovitostí.

Sbírka zákonů (částka 99) byla rozeslána dne 23.8.2013 a je k dispozici ZDE.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Úrok z prodlení od 1.7.2013
autor Ing. Barbora Minaříková - 10.07.2013, 09:31
 

1. července 2013 vešlo v platnost nové nařízení vlády č.180/2013 Sb., kterým se mění nařízení vlády č.194/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroku z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku.

"Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů."

Ačkoli Česká národní banka nezměnila výši repo sazby, došlo k navýšení procentních bodů z původních sedmi na osm.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Energetické štítky budov a nový zákon 318/2012 Sb.
autor Ing. Barbora Minaříková - 15.01.2013, 13:30
 

Dne 3.října 2012 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č.318/2012 Sb., který nabývá účinnosti dne 1.1.2013 a mění zákon č.406/2000 Sb. o hospodaření energií. Konsolidované znění zákona si můžete přečíst ZDE, kde si lze zvýraznit i samotné změny.

Novela se věnuje mimo jiné i průkazům energetické náročnosti budov, které mohou vydávat pouze certifikované osoby. Na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu naleznete Seznam energetických expertů.

 

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Návrh zákona řešící otázky týkající se služeb spojených s užíváním bytu
autor Ing. Barbora Minaříková - 1.11.2012, 14:43
 

Návrh zákona, který upravuje otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů byl doručen poslancům dne 6. dubna 2012.  Zástupcem navrhovatele je ministr pro místní rozvoj.  Jak legislativní proces týkající se tohoto návrhu pokračuje, můžete nalézt na stránkách poslanecké sněmovny ZDE.

V současné době neexistuje právní předpis, který by kompletně upravoval pravidla spojená s poskytováním služeb a způsoby jejich rozúčtování. Zákon by měl řešit otázky týkající se výše záloh za služby a způsob změny jejich výše, způsobu rozúčtování nákladů na služby, pravidla týkající se vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků. Další záležitostí, kterou by zákon upravoval je např. nahlížení do podkladů k vyúčtování a vypořádání námitek.

Vládní návrh zákona si můžete přečíst ZDE.


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nový program - úvěry na výstavbu nájemních bytů
autor Ing. Barbora Minaříková - 16.08.2012, 08:00
 

Vláda dne 19. 7. 2012 schválila novelizované znění nařízení č. 284/2011 Sb., které umožňuje poskytnout podporu z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů formou nízkoúročeného úvěru.

Nová legislativní úprava nabízí výhodnější podmínky pro investory, ale zároveň i přínosy pro budoucí nájemníky. Cílem je podpořit jak novou výstavbu nájemních bytů, tak přestavbu a rekonstrukci již existujících objektů, které původně nebyly určeny pro bydlení. Nově lze nízkoúročený úvěr využít i na úpravy velkých bytů, které bude možné rozdělit. Zvýší se tak současná nabídka malometrážních bytů a pro některé skupiny lidí budou nájemní byty cenově dostupnější.

Již od 23. srpna 2012 bude Státní fond rozvoje bydlení přijímat žádosti. Bližší informace, metodické příručky a veškeré formuláře naleznete již brzy na stránkách SFRB.

Konečné znění novelizovaného nařízení vlády č. 284/2011 Sb. a základní parametry úvěru 2012 si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: SFRB

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Změny ve výši poplatků za svoz odpadu v roce 2013
autor Ing. Barbora Minaříková - 31.05.2012, 12:38
 

Prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 15. května 2012 novelu č. 174/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích.

Novela především umožňuje obcím a městům zvýšit poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů.

 

Kdo bude platit poplatek za komunální odpad?

a) fyzická osoba

- která má v obci trvalý pobyt

- které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů

- která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců

- které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.


Jaká je nová sazba tohoto poplatku?

a) částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní rok

 

V celku tedy může obec či město maximálně požadovat od každého obyvatele poplatek za svoz odpadu v částce 1000 Kč. Zvýšit tento poplatek však lze až od 1. ledna 2013.

Celé znění novely zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích naleznete ZDE.


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Aktualizace legislativy na internetových stránkách STARLIT s.r.o.
autor Ing. Barbora Minaříková - 17.05.2012, 08:27
 

Na internetových stránkách společnosti STARLIT s.r.o. jsme pro Vás aktualizovali přehled legislativy vztahující se k problematice bydlení. Naleznete ho v sekci Legislativa.


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Blíží se lhůta pro zaplacení daně z nemovitostí
autor Ing. Barbora Minaříková - 2.05.2012, 12:39
 

Česká daňová správa rozesílá od 16. dubna 2012 složenky na uhrazení daně z nemovitostí. Poplatníkům by tyto složenky měly být doručeny nejpozději do poloviny května.

Daň musí být uhrazena a připsána na bankovní účet finančního úřadu do 31. května 2012. Platbu lze provést bezhotovostním převodem či hotově na pobočce pošty či finančního úřadu.

Pokud u vás došlo ke změně výše daně z nemovitostí oproti předchozímu roku, bude vás správce daně informovat individuálně platebním výměrem či hromadným předpisovým seznamem. Tyto seznamy jsou k nahlédnutí na finančních úřadech od 16. dubna 2012 a zpřístupněny budou po dobu 30 dnů.


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Novela zákona o veřejných zakázkách
autor Ing. Barbora Minaříková - 21.03.2012, 13:27
 

Ve Sbírce zákonů byla pod č. 55/2012 Sb. publikována novela zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, která je účinná od 1. dubna 2012. Novelu schválila Poslanecká sněmovna dne 31. Ledna 2012.

Nejvýznamnější změny zákona o veřejných zakázkách:

 • zpřísnění podmínek pro zadávání zakázek na stavební práce
 • zrušení zadávacího řízení při hodnocení méně než dvou nabídek
 • rozšíření povinného uveřejňování
 • zavedení kategorie „významná veřejná zakázka“
 • zavedení nových pojmů „hodnotitel veřejné zakázky“  a  „osoba se zvláštní způsobilostí“

Kompletní novelizaci tohoto zákona si můžete prohlédnout ZDE ve Sbírce zákonů. (částka 21)

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Blíží se termín podání přiznání k dani z příjmů za rok 2011
autor Ing. Barbora Minaříková - 8.03.2012, 09:58
 

Pokud Vám daňové přiznání nezpracovává váš daňový poradce musíte do 31. března 2012 podat přiznání k dani z příjmů za rok 2011.

 

Přinášíme Vám všechny potřebné formuláře a tiskopisy ke stažení společně s aktuálními právními předpisy.

 

Daň z příjmů fyzických osob

 

Soubory ke stažení:

Formulář přiznání k dani z příjmů FO (interaktivní PDF)

Pokyny k vyplnění přiznání DPFO

 

Příloha č.1 (dílčí základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti – PDF)

Příloha č.2 (dílčí základ daně z příjmů z pronájmu a ostatních příjmů – PDF)

Příloha č.3 (výpočet daně z příjmů ze zahraničí - PDF)

 

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro ČSSZ (interaktivní PDF)

 

Formuláře pro zdravotní pojišťovny (Přehled o příjmech a výdajích OSVČ) naleznete na jejich internetových stránkách ke stažení.

 

Daň z příjmů právnických osob

 

Soubory ke stažení:

Formulář přiznání k dani z příjmů PO (interaktivní DPF)

Pokyny k vyplnění přiznání DPPO

 

Platné právní předpisy

 

Soubory ke stažení

Zákon o daních z příjmů (platný do 31.12.2011 - PDF)

 

Aktuální zákon o daních z příjmů platný od 1.1.2012 naleznete ZDE.


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Prezident ČR podepsal nový občanský zákoník
autor Ing. Barbora Minaříková - 23.02.2012, 12:24
 

Prezident republiky Václav Klaus podepsal nový občanský zákoník, který nabyde účinnosti dne 1. ledna 2014 a nahradí tak starou formu ObčZ z 60. let. Uveřejnil to dne 20. února 2012 tiskový odbor Ministerstva spravedlnosti.

 

Na novém občanském zákoníku se pracovalo více než 10 let. Výsledek této práce by měl přinést modernější a demokratičtější úpravu soukromoprávních vztahů, kde bude kladen důraz na osobnostní práva, princip svobodné vůle a jednotnost v závazkovém právu.

 

Nový občanský zákoník přinese celou řadu změn. O jaké změny se konkrétně jedná, zjistíte v kostce např. ZDE. Podrobně se jednotlivým změnám budeme věnovat v následujících příspěvcích na našem E-learningovém portálu.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Stanovisko Generálního finančního ředitelství k délce lhůty pro podání daňového přiznání obcí
autor Ing. Barbora Minaříková - 17.02.2012, 09:36
 

Generální finanční ředitelství vydalo stanovisko k délce lhůty pro podání daňového přiznání obcí, z něhož vyplývá, že pro obce by měla lhůta pro podání daňového přiznání, které nezpracovává a nepodává daňový poradce nebo advokát, činit tři měsíce po uplynutí příslušného zdaňovacího období. Jelikož však bylo toto stanovisko vydáno dva měsíce před uplynutím lhůty pro podání řádného daňového přiznání, existují určité výjimky.

 

Konkrétnější informace o stanovisku GFŘ naleznete ZDE.

 

Zdroj: Česká daňová správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Odměny členů statutárních orgánů – daňově uznatelný náklad
autor Ing. Barbora Minaříková - 7.02.2012, 13:42
 

Od 1. ledna 2012 došlo ke změně zákona o daních z příjmů v oblasti daňové uznatelnosti odměn členů statutárních orgánů.

 

V předchozí úpravě zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů jsme mohli nalézt § 25 odst. 1 písmene d), který zněl: „Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob“. V nové úpravě ZODP již tuto formulaci § 25 odst. 1 písmene d) nenalezneme, jelikož byla vyškrtnuta.

 

Lze tedy říci, že od 1. ledna 2012 se odměny členů statutárních orgánů nově staly daňově uznatelným nákladem a lze je využít ke snížení základu daně.

 

Zákon o daních z příjmů v platném znění si můžete prohlédnout ZDE.

 

Zdroj: Sbírka zákonů ČR


 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Předčíslí bankovních účtů finančních úřadů dle druhu daně
autor Ing. Barbora Minaříková - 1.02.2012, 13:27
 

V příloze Vám poskytujeme soubor, který obsahuje předčíslí bankovních účtů finančních úřadů pro jednotlivé druhy daní.

Zdroj: Česká daňová správa

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Novela zákona o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
autor Ing. Barbora Minaříková - 31.01.2012, 13:46
 

Dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela zákona č. 349/2011 Sb., která mění dosavadní zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Jaké změny nám tato novela přináší?

 • Podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu se již bude podávat na stanoveném formuláři, který lze vyplnit v elektronické i listinné podobě, přičemž přechodná ustanovení uvádí, že od 1.1.2012 do 31.12.2012 budou ještě přijímány tyto návrhy i bez stanoveného formuláře.
 • § 5 odstavce 4 zní: „Rozhodnutí o zamítnutí vkladu se doručuje všem účastníkům řízení. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný žádný opravný prostředek podle správního řádu. Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu je přípustná žaloba podle části páté občanského soudního řádu, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí.“ Katastrální úřady nesmí provádět další zápisy, které se týkají týchž nemovitostí jako rozhodnutí o zamítnutí vkladu do chvíle, kdy jim bude doručeno pravomocné rozhodnutí soudu ohledně výše uvedeného vkladu.
 • Došlo k úpravě zápisu poznámky spornosti týkající se podané žaloby.
 • V případě nového záznamu má katastrální úřad povinnost přezkoumat i návaznost na dosavadní zápisy do katastru nemovitostí.
 • Došlo ke zvýšení správního poplatku za přijetí návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu z 500,- Kč na 1000,- Kč.
 • Pokud lze získat údaj o právní subjektivitě právnické osoby z příslušného rejstříku dálkovým způsobem, není již nutné k návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu přikládat výpis z obchodního či jiného rejstříku.
 • Lze již provést výmaz starých zástavních práv, které byly do katastru nemovitostí zapsány na základě pozemkové knihy. Výmaz může být proveden na základě ohlášení vlastníka nemovitosti, které musí mít formu notářského zápisu.

Novelu si můžete prohlédnout ZDE.
Formulář na podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu si můžete prohlédnout ZDE.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Daňový kalendář 2012
autor Ing. Barbora Minaříková - 30.01.2012, 12:38
 

V příloze Vám poskytujeme daňový kalendář na rok 2012. Najdete zde informace o zákonných lhůtách plnění daňových povinností.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nezapomeňte podat daňové přiznání k dani silniční za rok 2011
autor Ing. Barbora Minaříková - 27.01.2012, 10:02
 

Co je předmětem silniční daně?

„Předmětem daně silniční jsou silničmí motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně i vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v ČR.“

Co je předmětem daně upravuje zákon č. 16/1993 Sb. Mimo jiné se v něm dozvíte informace o osvobození od daně, kdo je poplatníkem silniční daně a jaké jsou sazby silniční daně. Na konci tohoto článku se můžete podívat na celé znění zákona.

Jaké jsou termíny pro daňové přiznání a zálohy na daň v roce 2012?

Daňové přiznání k dani silniční za rok 2011 je nutné podat nejpozději do 31.1.2012 v případě, že Vám ho nezpracovává daňový poradce. Zálohy na silniční daň se platí v těchto termínech: 15. dubna, 15. července, 15.řijna, 15. prosince 2012.

Přílohy:
Zákon č.16/1993 Sb. o dani silniční
Formulář daňového přiznání k dani silniční, pokyny a přílohy ke stažení ZDE

 

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Nová vyhláška č.20/2012 Sb.
autor Ing. Barbora Minaříková - 25.01.2012, 14:16
 

Dne 20.ledna 2012 byla zveřejněna vyhláška č.20/2012 Sb., kterou se mění vyhl. 268/2009 Sb., o technických požadavcích stavby. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2012.

Na vyhlášku se můžete podívat ZDE.

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Aktuální daňové tiskopisy k dispozici na stránkách České daňové správy
autor Ing. Barbora Minaříková - 24.01.2012, 12:12
 

Internetové stránky České daňové správy nabízejí ke stažení aktuální daňové tiskopisy se všemi přílohami a pokyny k vyplnění. Najdete je ZDE.

Zdroj: ČDS

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Zdanění zpevněných ploch v roce 2012
autor Ing. Barbora Minaříková - 23.01.2012, 09:18
 

Novým předmětem daně z nemovitostí jsou od 1.1.2012 zpěvněné plochy, které jsou využívány k podnikatelské činnosti a v katastru nemovitostí označeny za druh pozemků „ostatní plocha“ a „zastavěná plocha“. Z toho vyplývá, že vlastníkům těchto pozemků vzniká nová povinnost podat daňové přiznání popř. dílčí daňové přiznání.

Daňové přiznání k dani z nemovitostí můžete podávat do 31.1.2012. V případě, že jej nepodáte, hrozí vám pokuta v minimální výši 500,- Kč. Platné tiskopisy daňového přiznání na rok 2012 včetně příloh a pokynů k vyplnění jsou k dispozici na všech finančních úřadech nebo na internetových stránkách České daňové správy. Zároveň zde najdete i přehled koeficientů daně z nemovitostí, o kterých jsme vás již informovali v předchozím článku v sekci „Legislativní novinky“.

Zdroj: MF

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Režim přenesení daňové povinnosti od 1.1.2012
autor Ing. Barbora Minaříková - 20.01.2012, 12:53
 

Od 1.1.2012 nabyla účinnosti novela zákona o DPH, která upravuje režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací. Obecně lze uvést základní čtyři podmínky použití tohoto režimu.

 • poskytovatel musí být plátce
 • příjemce musí být plátce
 • poskytnuté plnění je v tuzemsku
 • jedná se o stavební a montážní práce klasifikované v CZ-CPA 41 až 43

Režim přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních či montážních prací upravuje §92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

Bližší informace lze získat zde.

Zdroj: MF

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Přehled koeficientů daně z nemovitosti platných od 1.1.2012
autor Ing. Barbora Minaříková - 19.01.2012, 12:50
 

Poskytujeme vám informace o koeficientech daně z nemovitostí platných od 1.1.2012 :

 • Informace k přehledům hodnot koeficientů daně z nemovitosti
 • Koeficient podle § 6 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí pro stavební pozemky
 • Koeficient podle § 11 odst. 3 písmene a) zákona o dani z nemovitostí pro jednotky
 • Koeficient podle § 11 odst. 3 písmene a) zákona o dani z nemovitostí pro stavby
 • Koeficient podle § 11 odst. 4 zákona o dani z nemovitostí pro stavby
 • Koeficient 1,5 podle § 11 odst. 3 písmene b) zákona o dani z nemovitostí pro stavby a jednotky
 • Místní koeficient podle § 12 zákona o dani z nemovitostí

Potřebné dokumenty si můžete stáhnout zde.

(Zdroj: MF)

 
Obrázek: Ing. Barbora Minaříková
Novela Vyhlášky č. 428/2001 Sb.
autor Ing. Barbora Minaříková - 19.01.2012, 11:59
 

VYHLÁŠKA ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb.,kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

Nová Vyhláška č. 120/2011 Sb. výrazně snížila potřebu vody. Podle § 29 odst. 2 Vyhlášky č.428/2001 Sb. ve znění Vyhlášky č. 120/2011 Sb. směrná čísla roční potřeby vody (příloha č.12) určují potřebu pitné vody a zpravidla i množství vypouštěné odpadní vody.

Znění vyhlášky včetně přílohy č. 12, která pojednává o změně směrných čísel, naleznete zde (PDF; 1,45 MB)