5. Výuková lekce


Specifika pro nájemní byty


Nájem bytu a jeho vznik


Nejdůležitější práva a povinnosti z nájmu bytu


Důležitá ustanovení o přechodu nájmu bytu


Evidence inventáře a povinnost zajišťování oprav


Podstatné náležitosti nájemní smlouvy


Důvody k výpovědi z nájmu bytu

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu určitou nebo neurčitou v tříměsíční výpovědní době:

 • poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu

 • je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází

 • má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat

 • je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu

Pronajímatel může vypovědět nájem na dobu neurčitou v tříměsíční výpovědní době i v případě, že:

 • má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno

 • potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni


Jaké podklady připravit pro výpověď z nájmu bytu

 • kopie nájemní smlouvy

 • originál výpočtového listu

 • kopie upomínek

 • originál vývoje plateb za dlužné období

 • kopie uznání dluhu a splátkového kalendáře


Jaké informace a pokladky jsou potřeba k vymáhání

 • kopie zaslaných upomínek

 • vývoj plateb za dlužné období

 • splátkový kalendář a uznání dluhu

 • výpis z katastru nemovitostí

 • kopie výpisu z rejstříkového soudu

 • předepsané úroky z prodlení


Pozn.

Další potřebné studijní materiály ke splnění testu této lekce najdete v poslední kapitole tohoto e-kurzu s názvem Další užitečné materiály.